ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η εταιρία με την επωνυμία “AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “AS COMPANY S.A.” (εφεξής “AS COMPANY S.A.”) αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σύννομη επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα συνεργάζεσθε ή επικοινωνείτε μαζί μας (όπως ενδεικτικά ως πελάτες, υποψήφιοι πελάτες, καταναλωτές, συνεργάτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι, υποψήφιοι εργαζόμενοι, πρώην εργαζόμενοι, εργαζόμενοι προμηθευτών, συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς και έρευνες, χορηγούμενοι, μέτοχοι και μέλη Δ.Σ., επισκέπτες της ιστοσελίδας μας ή γενικά ιδιώτες και τρίτοι που συνεργάζονται ή επικοινωνούν με την εταιρία).

Η AS COMPANY A.E., ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αναλαμβάνει τη δέσμευση για την τήρηση των κανόνων προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (ΓΚΠΔ), την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας, η εταιρία σας παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και με τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων της επεξεργασίας, κατ’ απαίτηση των άρθρων 12 έως 14 ΓΚΠΔ.

 

1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας;

Η εταιρία με την επωνυμία:

«AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «AS COMPANY S.A.»

Έδρα: οδό Ιωνίας, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 570 13, Ελλάδα

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 572 000

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: privacy@ascompany.gr

 

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει η AS COMPANY S.A.;

Στα προσωπικά δεδομένα ανήκει κάθε πληροφορία, σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, η οποία είναι δυνατό να οδηγήσει, από μόνη της ή συνδυαστικά με άλλες πληροφορίες, στην ταυτοποίηση/ εξακρίβωση της ταυτότητας ενός φυσικού προσώπου.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

Η AS COMPANY S.A., στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και συναλλαγών της, συλλέγει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας www.ascompany.gr:

  Κατ’ αρχήν, δεν συλλέγουμε τα Δεδομένα σας, παρά μόνο όσα συλλέγονται από τα cookies που έχετε επιτρέψει με τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιηθούν, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. τεχνική υποστήριξη, πληροφορίες σε σχέση με την εταιρία και τα προϊόντα της, κ.τ.λ.) συμπληρώνετε την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα, μέσω της οποίας συλλέγουμε τη διεύθυνση email, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας σας. Για την εγγραφή σας στο newsletter, συλλέγουμε και διατηρούμε το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση email. Για τη συλλογή των ως άνω δεδομένων απαιτείται η συγκατάθεσή σας.

 • Για τους πελάτες – μέλη του Club:

  Τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση [κατοικίας και ηλεκτρονική (email)], αριθμός τηλεφώνου (σταθερό και κινητό), ημερομηνία γέννησης. Για τη συλλογή των ως άνω δεδομένων απαιτείται η συγκατάθεσή σας.

 • Για τους εργαζόμενους της εταιρίας μας:

  Στοιχεία, όπως αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, δεδομένα οικογενειακής κατάστασης, αριθμός και ηλικία τέκνων, υπηκοότητα, αρχεία για τους μισθούς/επιδόματα/δώρα, βιογραφικά, προϋπηρεσία, επίπεδο εκπαίδευσης, διπλώματα, άδειες, καθώς και πληροφορίες σχετικές με τη μισθοδοσία και φορολογία των εργαζομένων και άλλα δεδομένα που απαιτούνται από την εργατική ή κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία.

 • Για πελάτες (δυνητικούς ή υφιστάμενους και μέσω της πλατφόρμας B2B της εταιρίας), προμηθευτές, συνεργάτες:

  Η AS COMPANY S.A. επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που αφορούν φυσικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις, ή ακόμη φυσικά πρόσωπα που δρουν για λογαριασμό ενός νομικού προσώπου (πχ. νόμιμος εκπρόσωπος εταιρίας, υπεύθυνος επικοινωνίας, κ.α.). Σε αυτές τις περιπτώσεις συλλέγονται και επεξεργάζονται στοιχεία της ταυτότητάς σας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και email, αριθμός τηλεφώνου (σταθερό και κινητό). Εμπορικές και οικονομικές πληροφορίες, όπως στοιχεία πληρωμής/χρέωσης, διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, στοιχεία επικοινωνίας (αποκλειστικά για την εκτέλεση της παραγγελίας), επαγγελματικά στοιχεία, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, διεύθυνση εργασίας, ΑΦΜ και ΔΟΥ, στοιχεία σε σχέση με προηγούμενες συναλλαγές ή εμπορικές συμβάσεις/συμφωνίες, κ.ά.
 • Για τους μετόχους – επενδυτές:

  Ονοματεπώνυμο, έγγραφα ταυτοποίησης, κωδικός αριθμός μερίδας επενδυτή (Κ.Α.Μ.Ε.), λογαριασμός αξιών της μερίδας, φορολογικά στοιχεία, αντικείμενο εργασιών-δραστηριότητας, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία πληρεξουσίων/εξουσιοδοτημένων προσώπων, στοιχεία των μετοχών και των δικαιωμάτων που κατέχουν επ’ αυτών, στοιχεία ως προς τα αποδιδόμενα μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου, στοιχεία διαφόρων αιτημάτων που υποβάλλουν στην AS COMPANY S.A., μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή/και μέσω της φόρμας επικοινωνίας, κ.α.

 • Για ενδιαφερόμενους για τη λήψη χορηγιών:

  Εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα/ ιδιώτες: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, όνομα υπευθύνου επικοινωνίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, Διεύθυνση email, επάγγελμα/ δραστηριότητα προσώπου. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται για την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να απαντήσουμε στο αίτημά τους για τη λήψη χορηγιών. Εάν η απάντησή μας είναι θετική, τα στοιχεία των ενδιαφερομένων διατηρούνται από την εταιρία μας για διάστημα πέντε (5) ετών, ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τις αιτήσεις σε βάθος χρόνου, άλλως τα στοιχεία διατηρούνται για διάστημα ενός (1) έτους. Για την υποβολή και συλλογή των ως άνω δεδομένων απαιτείται η συγκατάθεσή σας.

  Τα ως άνω στοιχεία τα λαμβάνουμε από εσάς αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων σας, στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης. Μπορούμε, επίσης, να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό, τα εμπορικά μητρώα, τον τύπο, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το Διαδίκτυο, τα οποία αποκτούμε νόμιμα και επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε.

  Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Η AS COMPANY S.A. δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται, κατ’ αρχήν, δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, τα γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα σας με σκοπό της ταυτοποίησής σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας, καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας.

Κατ’ εξαίρεση, η εταιρία μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα ως άνω δεδομένα, μόνο εάν:

 • έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας προς τούτο και για συγκεκριμένο σκοπό και καθορισμένο χρόνο, π.χ. σύμβαση με ασφαλιστική εταιρία,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων ή την εκτέλεση συγκεκριμένων υποχρεώσεων, είτε από την πλευρά της εταιρίας μας είτε από εσάς ως υποκειμένου των δεδομένων (π.χ. υποχρεώσεις και δικαιώματα της εργατικής νομοθεσίας ή της κοινωνικής ασφάλισης),
 • τα δεδομένα έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από εσάς,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συμφερόντων σας σε περίπτωση σωματικής ή νοητικής ανικανότητας/ αδυναμίας για συγκατάθεση,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου (π.χ. ικανότητα χειρισμού μηχανημάτων) ή ευαισθητοποίησης και διαμόρφωσης των κατάλληλων συνθηκών εργασίας ως προς άτομα που έχουν αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες. Αν δεν δώσετε τις εν λόγω πληροφορίες σχετικά με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες, η AS COMPANY S.A. δεν θα μπορέσει να λάβει τις αντίστοιχες προφυλάξεις.
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων τόσο δικών σας όσο και της εταιρίας μας.
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη και την αρχή της αναλογικότητας.
 • η επεξεργασία (δεδομένων υγείας και βιομετρικών δεδομένων) είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις εξαιρετικά επειγουσών και έκτακτων συνθηκών (π.χ. υγειονομικής κρίσης) για την εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και της δημόσιας υγείας.

 

3. Πως νομιμοποιούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Η AS COMPANY S.A. νομιμοποιείται ως προς τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 • είτε στο πλαίσιο της μεταξύ μας συμβατικής ή εμπορικής σχέσης, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ή πριν από τη σύναψη της σύμβασης, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα,
 • είτε λόγω νομικής υποχρέωσης της εταιρίας μας ως υπευθύνου επεξεργασίας, όπως προκειμένου για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας,
 • είτε κατόπιν δική σας ρητής συγκατάθεσης. Η συγκατάθεση αυτή θα πρέπει να παρέχεται με δική σας σαφή θετική ενέργεια και να πρόκειται για ελεύθερη, συγκεκριμένη και ρητή ένδειξη της συμφωνίας σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η συγκατάθεση μπορεί να συνίσταται σε γραπτή δήλωση, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα, ή σε προφορική δήλωση. Η σιωπή ή η αδράνεια δεν εκλαμβάνονται από εμάς ως συγκατάθεση.

Τέτοια περίπτωση, όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας, είναι η εγγραφή σας στο newsletter μας, η εγγραφή σας στο Club, η συμπλήρωση φορμών επικοινωνίας, αποκλειστικά για σκοπούς επικοινωνίας και διεκπεραίωσης των αιτημάτων σας, η χρήση πλατφορμών που λειτουργεί η εταιρία (π.χ. B2B) η συμμετοχή σε διαγωνισμό κ.α.

 

4. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Βάσει των ως άνω νομιμοποιητικών βάσεων (της συμβατικής μας σχέσης ή των προβλέψεων του νόμου ή της δικής σας ρητής συγκατάθεσης), επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την ανάπτυξη, εκπλήρωση και εκτέλεση της συναφθείσας μεταξύ μας σύμβασης. Ενδεικτικά, αναφέρουμε την επικοινωνία μαζί σας (τηλεφωνική ή ηλεκτρονική) για ενημερώσεις ή ειδοποιήσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει συναφθεί η σύμβαση ή την επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας για τη διαχείριση πληρωμών/τιμολογήσεων, την υπογραφή συμβάσεων, καθώς και κάθε επεξεργασία η οποία είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση και την εκτέλεση της σύμβασης. Η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση email σας για να σας στείλει ειδοποιήσεις πληρωμής, να σας στείλει πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στις υπηρεσίες μας, καθώς και άλλες ειδοποιήσεις και γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το πεδίο δραστηριοτήτων της εταιρίας. Γενικά, δεν μπορείτε να επιλέξετε να μην συμμετέχετε (opt out) σε αυτές τις επικοινωνίες, που δεν σχετίζονται με το μάρκετινγκ, αλλά απαιτούνται στο πλαίσιο της σχετικής συναλλακτικής σχέσης, ούτε μπορείτε να αρνηθείτε την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συναλλακτικής μας σχέσης, π.χ. ΑΦΜ, τραπεζικός λογαριασμός. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία μας δεν θα είναι σε θέση να συνεργαστεί μαζί σας.
 • Για την ορθή διενέργεια των συναλλαγών (π.χ. μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Β2Β), την επικοινωνία μαζί σας για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, την τιμολόγησή σας, τη διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει προσήκουσα εκτέλεση των παραγγελιών σας και την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας.
 • Για την υποστήριξη/ εξυπηρέτησή σας όσον αφορά τις υπηρεσίες/ προϊόντα της εταιρίας μας. Η AS COMPANY S.A. επεξεργάζεται δικές σας πληροφορίες, τις οποίες συλλέγει είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε τηλεφωνικώς, για την απάντηση σε αιτήματα και ερωτήματά σας, για την επίλυση τυχόν προβλημάτων, για την ενημέρωση και απάντηση σε προτάσεις και σχόλιά σας περί βελτίωσης των υπηρεσιών μας ή προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε ταχέως και με το βέλτιστο τρόπο στην επόμενη συναλλαγή/ επαφή σας με την εταιρία μας. Επίσης, η AS COMPANY S.A. μπορεί να σας προσκαλέσει να συμμετάσχετε σε ερωτηματολόγια και έρευνες. Αυτά τα ερωτηματολόγια και οι έρευνες θα σχεδιαστούν γενικά με τρόπο που οι απαντήσεις δεν θα απαιτούν Προσωπικά Δεδομένα. Αν παρόλα αυτά εισάγετε Προσωπικά Δεδομένα σε ένα ερωτηματολόγιο ή σε μία έρευνα, η AS COMPANY S.A. μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα για να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.
 • Για να είναι εφικτή η συμμετοχή και η άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων στις Γενικές Συνελεύσεις, για τη διεκπεραίωση αιτημάτων που υποβάλλονται από τους μετόχους, για την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων της AS COMPANY S.A. περί πρόληψης οικονομικού εγκλήματος, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κινδύνου απάτης, για τη γνωστοποίηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών συναλλαγών υπόχρεων προσώπων, για τη δημοσίευση πράξεων και στοιχείων της AS COMPANY S.A. στο ΓΕΜΗ, στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή στην ιστοσελίδα μας, όταν αυτό απαιτείται από το Nόμο.
 • Για λόγους διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας ή της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, όπως π.χ. για την πρόληψη απάτης και άλλων ποινικά διωκόμενων πράξεων, για τη φυσική ασφάλεια και προστασία προσώπων και περιουσίας (π.χ. βιντεοεπιτήρηση), για την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων της εταιρίας που πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, για την διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών ασφαλείας.
 • Για σκοπούς μάρκετινγκ. Αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων σας για προωθητικές και διαφημιστικές ενέργειες και για την αποστολή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα μας, εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια ή εκδηλώσεις, ενέργειες και δράσεις της εταιρίας μας μέσω διαφόρων μέσων (email ή SMS). Αναφορικά με τύπους επικοινωνίας που αφορούν στο μάρκετινγκ (i) απαιτείται συγκατάθεση/αποδοχή (opt in) της εν λόγω επικοινωνίας και (ii) έχετε την ευκαιρία να άρετε την συγκατάθεση/ αποδοχή (opt out), αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον ειδοποιήσεις που αφορούν σε ενημερωτικές και προωθητικές ενέργειες της εταιρίας, επικοινωνώντας τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικώς με την εταιρία μας στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας.

 

5. Ποιος ο χρόνος διατήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων;

Η εταιρία AS COMPANY S.A. θα αποθηκεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα:

(i) για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ικανοποίηση των σκοπών που τίθενται ανωτέρω και συγκεκριμένα:

Α. Στην περίπτωση όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, η εταιρία διατηρεί τα δεδομένα σας καθ’ όλο το διάστημα της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, καθώς και για ένα διάστημα πέντε (5) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε σχέσης σας με την εταιρία μας, για το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας/ επαφής μας και για λόγους απόδειξης έναντι των αρχών και δημοσίων υπηρεσιών. Κατά το χρόνο αυτό, έχετε δικαίωμα να διαφωνήσετε με την χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας από την εταιρία μας. Κατ’ εξαίρεση, η εταιρία διατηρεί τα δεδομένα σας και πέραν του προαναφερόμενου διαστήματος, εφόσον έχει έννομο συμφέρον ή νόμιμη υποχρέωση προς τούτο ή όποτε τα Προσωπικά σας Δεδομένα απαιτούνται έτσι ώστε η εταιρία να διεκδικήσει ή να υπερασπίσει τα δικαιώματά της έναντι νομικών αξιώσεων.

Β. Στην περίπτωση που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας για όσο διάστημα υφίσταται η έννομη υποχρέωση από πλευράς της εταιρίας μας ή, εφόσον ορίζεται ειδικά στη νομοθεσία, για όσο διάστημα προβλέπεται νομοθετικά η υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένων δεδομένων.

(ii) σε περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται κατόπιν συγκατάθεσής σας, μέχρι να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανακλήσεώς της.

 

6. Γιατί πρέπει να δώσω τα Προσωπικά μου Δεδομένα;

Ως γενική αρχή, η χορήγηση οποιασδήποτε συγκατάθεσης και η παροχή οποιωνδήποτε Προσωπικών Δεδομένων δυνάμει του παρόντος είναι εντελώς προαιρετική. Γενικά δεν υπάρχουν επιβλαβείς επιπτώσεις για εσάς αν επιλέξετε να μην δώσετε την συγκατάθεσή σας ή να μην παράσχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η AS COMPANY S.A. δεν θα μπορέσει να προβεί σε ενέργειες αν δεν έχει συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα (π.χ. εάν αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών μας ή για την ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτησή σας ή για πρόσβαση και λήψη του newsletter της εταιρίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς η AS COMPANY S.A. δεν θα μπορεί να σας παράσχει αυτό που επιθυμείτε χωρίς να κάνει χρήση προσωπικών δεδομένων σας.

 

7. Με ποιο τρόπο επεξεργάζεται η AS COMPANY S.A. τα δεδομένα μου;

Η εταιρία μας και το εκπαιδευμένο σε ζητήματα προστασία προσωπικών δεδομένων προσωπικό της, τηρούν τις αρχές επεξεργασίας που τίθενται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία) και το ν. 4624/2019.

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και τυγχάνουν επεξεργασίας, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων. Στην εταιρία διαθέτουμε εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό και Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενώ αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι.

 

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν μας παρέχετε τα δεδομένα σας;

Η AS COMPANY S.A. δεσμεύεται να τηρεί την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να διασφαλίζει ότι μπορείτε να ασκήσετε με ευχέρεια τα δικαιώματά σας. Η άσκηση όλων των κατωτέρω νομίμων δικαιωμάτων σας πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση «ειδικού εντύπου αιτήματος υποκειμένου» που παρέχεται από την εταιρεία στο πλαίσιο της προβλεπόμενης σχετικής διαδικασίας διαχείρισης των αιτημάτων των υποκειμένων. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας απαιτείται η αποστολή μόνο του εν λόγω εντύπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@ascompany.gr και όχι άλλων εγγράφων. Τυχόν άλλα έγγραφα που αποσταλούν δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα καταστρέφονται άμεσα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με την εταιρία ή μέσω της ιστοσελίδας ή στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να σας προωθηθεί το εν λόγω ειδικό έντυπο.

Συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από το σκοπό ή τη νομική βάση επί της οποίας επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Να μας ζητήσετε πρόσβαση και να ενημερωθείτε για τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς (δικαίωμα πρόσβασης).
 2. Να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα σας, ώστε να είναι αληθή και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης).
 3. Να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και νομίμων δικαιωμάτων της εταιρίας, όπως αναλύονται ανωτέρω (δικαίωμα διαγραφής).
 4. Να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα περιορισμού).
 5. Να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που δώσατε σε εμάς σε δομημένη μορφή, που χρησιμοποιείτε ευρέως και είναι αναγνώσιμη από μια μηχανή, προκειμένου να τα μεταδώσετε απευθείας σε άλλο νομικό πρόσωπο χωρίς προσκόμματα από πλευράς μας (δικαίωμα φορητότητας).
 6. Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, ιδίως αν τα δεδομένα σας συλλέγονται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (δικαίωμα εναντίωσης).

Για κάθε ένα από τα παραπάνω δικαιώματα η εταιρεία θα σας απαντήσει εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του αιτήματος ή σε περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας, πολυπλοκότητας του αιτήματος ή του αριθμού των αιτημάτων, η εταιρεία θα ανταποκριθεί το μέγιστο σε περίοδο συνολικά τριών (3) μηνών, σχετικά με το αίτημά σας, είτε με την περαίωσή του είτε με την αιτιολογημένη άρνηση να εκτελέσει αυτό που ζητήσατε για νόμιμους λόγους, που ρητώς προσδιορίζονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 - GDPR, («Κανονισμός»), σύμφωνα με τη προβλεπόμενη σχετική εσωτερική διαδικασία.

Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η εταιρία δύναται να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητηθείσας ενέργειας.

Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία καθυστερεί πέραν του δικαιολογημένου χρονικού διαστήματος να ανταποκριθεί στο αίτημά σας καθώς και σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας ή η εταιρεία δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις ασφαλούς διατήρησης των δεδομένων σας, δικαιούσθε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, «ΑΠΔΠΧ», Αθήνα Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, contact@dpa.gr, +30-210 6475600).

 

9. Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με τρίτους;

Ενδέχεται να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτα μέρη μόνο υπό τους όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου και ειδικότερα:

 1. όπου απαιτείται ή εγκρίνεται από το νόμο ή ύστερα από αίτημα κάθε δημόσιας αρχής (π.χ. σε κυβερνητικές ή άλλες αρμόδιες αρχές),
 2. όπου απαιτείται, προκειμένου να σας παρέχουμε υπηρεσίες που μας ζητήσατε εσείς, περίπτωση στην οποία θα έχετε ενημερωθεί (π.χ. σε εταιρία μεταφορών για την αποστολή των προϊόντων μας)
 3. σε παρόχους υπηρεσιών και εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τους οποίους χρησιμοποιούμε για να παρέχουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να υποστηρίξουμε την επιχείρησή μας (π.χ. ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες υποστήριξης και συντήρησης του λογισμικού, διαχείρισης της ιστοσελίδας, διαχείρισης των newsletters).
 4. σε θυγατρικές εταιρίες της AS COMPANY S.A. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Ρουμανία - Κύπρος).
 5. σε αρμόδια τραπεζικά ιδρύματα, σε περίπτωση που επιλέξετε η πληρωμή της παραγγελίας σας να γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας. Τα στοιχεία σας, (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας, η ημερομηνία λήξεως της κάρτας, καθώς και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας κ.α.) καταχωρούνται απευθείας στην ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών του συνεργαζόμενου πιστωτικού ιδρύματος και δεν καταχωρούνται στη βάση της AS COMPANY S.A., εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας.
 6. στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, στην επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο Τμήμα Παρακαταθηκών και Δανείων και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στη συνεργαζόμενη τράπεζα για την πληρωμή μερίσματος στους μετόχους.

 

10. Συλλογή Δεδομένων Ανηλίκων

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του. Τυχόν προσωπικά δεδομένα ανηλίκων τηρούνται από την εταιρία μόνο εφόσον αυτά έχουν παρασχεθεί από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα και μόνο για τους σκοπούς εκπλήρωσης σχετικής συναλλακτικής σχέσης προς το συμφέρον των ανηλίκων. Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση η εταιρία δεν συναλλάσσεται απευθείας με ανηλίκους, συναλλάσσεται δε μόνο με τους ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών.

 

11. Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρία θα αναφέρει κάθε τυχόν παράνομη και αποδεδειγμένη παραβίαση της βάσης των δεδομένων της σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους καθώς και στην αρμόδια εποπτική Αρχή, (ΑΠΔΠΧ), εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα Δεδομένα των εργαζομένων, πελατών, συνεργατών, προμηθευτών, καταναλωτών/επισκεπτών που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν καταστεί αντικείμενο κλοπής ή άλλης παράνομης δράσης.

 

12. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιηθεί όταν κριθεί απαραίτητο και ιδίως ενόψει της θέσης σε ισχύ της ελληνικής νομοθεσίας για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ στην ελληνική έννομη τάξη, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομολογία των ευρωπαϊκών και ελληνικών δικαστηρίων σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις συστάσεις της ΑΠΔΠΧ. Στην περίπτωση αυτή θα σας ειδοποιήσουμε με διάφορους τρόπους, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τις αλλαγές, να τις αξιολογήσετε και ακόμη και να εναντιωθείτε ή να διαγραφείτε από μια υπηρεσία ή λειτουργία.

Σε κάθε περίπτωση σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική, η οποία θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας. Η ιστοσελίδα αυτή ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. Η AS COMPANY S.A. δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν σε αυτή. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων.

Έντυπο Υποβολής Αιτήματος Υποκειμένου-Φυσικού Προσώπου

Για τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων, παρακαλούμε να κάνετε κλικ ώστε να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε τη φόρμα και να την αποστείλετε στο privacy@ascompany.gr.

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της AS
και μάθε πρώτος για νέα προϊόντα και αποκλειστικές προσφορές!